Bodový systém v Česku

Bodový systém slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů v silniční dopravě. Je upraven § 123 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Body jsou zaznamenávány u úřadu obce s rozšířenou působností  do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o pravomocné sankci za porušení povinností v silničním provozu. Při souběhu více porušení se boduje pouze nejzávažnější z nich. Při dosažení počtu 12 bodů úřad vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu. Tento zůstává odebrán na 1 rok. Podmínkou jeho vrácení je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.

Pokud nedojde po dobu 1 roku k připsání žádných nových bodů, řidiči se 4 body automaticky odečítají. Jednou za rok je rovněž možné odečíst 3 body za absolvování školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy (vztahuje se pouze na řidiče s maximálně 10 body, z nichž žádná jednotlivá položka nepřesahuje 5 bodů).

Bodový systém – Tabulka bodového hodnocení přestupků
PřestupekBodů
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno7
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého5
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě4
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 64
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla2

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bodov%C3%BD_syst%C3%A9m_v_%C4%8Cesku
http://www.bodovysystem.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20160220#prilohy

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na bodový systém v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.