Bodový systém v Česku

Bodový systém slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů v silniční dopravě. Je upraven § 123 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Body jsou zaznamenávány u úřadu obce s rozšířenou působností  do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o pravomocné sankci za porušení povinností v silničním provozu. Při souběhu více porušení se boduje pouze nejzávažnější z nich. Při dosažení počtu 12 bodů úřad vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu. Tento zůstává odebrán na 1 rok. Podmínkou jeho vrácení je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.

Pokud nedojde po dobu 1 roku k připsání žádných nových bodů, řidiči se 4 body automaticky odečítají. Jednou za rok je rovněž možné odečíst 3 body za absolvování školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy (vztahuje se pouze na řidiče s maximálně 10 body, z nichž žádná jednotlivá položka nepřesahuje 5 bodů).

Bodový systém – Tabulka bodového hodnocení přestupků
Přestupek Bodů
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec 2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bodov%C3%BD_syst%C3%A9m_v_%C4%8Cesku
http://www.bodovysystem.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20160220#prilohy

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na bodový systém v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.