Informativní značky provozní

Informativní značky provozní jsou uvedeny ve 2. části přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
 IP 1

Okruh
Okruh
Okruh

Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.

Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení.

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být okruh vyznačen symbolem a názvem nebo číslem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou části velkoplošné informativní značky směrové.

Změna směru okruhu se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.

 IP 2

Zpomalovací práh
Zpomalovací práh
Zpomalovací práh

Značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.

 IP 3

Podchod nebo nadchod
Podchod nebo nadchod
Podchod nebo nadchod

Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu.

 IP 4a

Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz

Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.

 IP 4b

Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz

Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.

 IP 5

Doporučená rychlost
Doporučená rychlost
Doporučená rychlost

Značka řidiči doporučuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, rychlost jízdy vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, kterou lze považovat za bezpečnou. Okolností, kterou je však třeba zohlednit, je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.

 IP 6

Přechod pro chodce
Přechod pro chodce
Přechod pro chodce

Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro chodce“, a to zejména mimo křižovatku.

 IP 7

Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty

Značka označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou „Přejezd pro cyklisty“, a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.

 IP 9

Nouzové stání
Nouzové stání
Nouzové stání

Značka označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla. V případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem „SOS“ umístěným ve vyobrazení zálivu.

 IP 10a

Slepá pozemní komunikace
Slepá pozemní komunikace
Slepá pozemní komunikace

Značka označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.

 IP 10b

Návěst před slepou pozemní komunikací
Návěst před slepou pozemní komunikací
Návěst před slepou pozemní komunikací

Značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.

 IP 11a

Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Na značce nebo dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání na parkovišti nebo druh vozidla, pro které je parkoviště určeno.

 IP 11b

Parkoviště kolmé nebo šikmé stání
Parkoviště kolmé nebo šikmé stání
Parkoviště kolmé nebo šikmé stání

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

 IP 11c

Parkoviště podélné stání
Parkoviště podélné stání
Parkoviště podélné stání

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.

 IP 11d

Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 IP 11e

Parkoviště stání na chodníku podélné
Parkoviště stání na chodníku podélné
Parkoviště stání na chodníku podélné

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.
Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 IP 11f

Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 IP 11g

Parkoviště částečné stání na chodníku podélné
Parkoviště částečné stání na chodníku podélné
Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 IP 12

Vyhrazené parkoviště
Vyhrazené parkoviště
Vyhrazené parkoviště

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel. Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení5)) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku5), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.

 IP 13a

Kryté parkoviště
Kryté parkoviště
Kryté parkoviště

Značka informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.

 IP 13b

Parkoviště s parkovacím kotoučem
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Parkoviště s parkovacím kotoučem

Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.

 IP 13c

Parkoviště s parkovacím automatem
Parkoviště s parkovacím automatem
Parkoviště s parkovacím automatem

Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).

 IP 13d

Parkoviště P+R
Parkoviště P+R
Parkoviště P+R

Značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.

 IP 13e

Parkoviště K+R
Parkoviště K+R
Parkoviště K+R

Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.

 IP 16

Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.

 IP 17

Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.

 IP 18a

Zvýšení počtu jízdních pruhů
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Zvýšení počtu jízdních pruhů

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

 IP 18b

Snížení počtu jízdních pruhů
Snížení počtu jízdních pruhů
Snížení počtu jízdních pruhů

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.

 IP 18c

Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Jízdní pruh pro pomalá vozidla

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km.h-1. Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.

 IP 19

Řadící pruhy
Řadící pruhy
Řadící pruhy

Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli.
Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.

 IP 20a

Vyhrazený jízdní pruh
Vyhrazený jízdní pruh
Vyhrazený jízdní pruh

Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.
Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.
V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodný nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.

 IP 20b

Konec vyhrazeného jízdního pruhu
Konec vyhrazeného jízdního pruhu
Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Značka ukončuje vyhrazený jízdní pruh.

 IP 21

Omezení v jízdním pruhu
Omezení v jízdním pruhu
Omezení v jízdním pruhu

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro určitý jízdní pruh omezení nebo nebezpečí vyplývající z užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky.

 IP 22

Změna organizace dopravy
Změna organizace dopravy
Změna organizace dopravy

Značka vhodným nápisem a symbolem upozorňuje na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace, místo s častým výskytem nehod apod.

 IP 23a

Objíždění tramvaje
Objíždění tramvaje
Objíždění tramvaje

Značka označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.

 IP 23b

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

 IP 23c

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.
Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.

 IP 24

Únikový pruh
Únikový pruh
Únikový pruh

Značka informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.

 IP 28a

Zpoplatnění provozu
Zpoplatnění provozu
Zpoplatnění provozu

Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o povinnosti uhradit časový poplatek nebo mýtné. Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.

 IP 28b

Nejvyšší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti

Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení.

 IP 29

Střídavé řazení
Střídavé řazení
Střídavé řazení

Značka označuje nebo zdůrazňuje místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. Symbol na značce může být vyobrazen obráceně.

 IP 30

Státní hranice
Státní hranice
Státní hranice

Značka označuje blízkost státní hranice při vjezdu do České republiky. Při výjezdu z České republiky se na značce uvádí název sousedního státu.

 IP 31a

Měření rychlosti
Měření rychlosti
Měření rychlosti

Značka označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

 IP 31b

Konec měření rychlosti
Konec měření rychlosti
Konec měření rychlosti

Značka označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

 IP 32

Bezpečný odstup
Bezpečný odstup
Bezpečný odstup

Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.
Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na informativní značky provozní v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.