Likvidace pojistné události – škoda na zdraví

Likvidace škody (dle zákona újmy) na zdraví z povinného ručení je většinou dlouhodobější záležitost než likvidace škody na majetku.

Jde v zásadě o dvě základní skupiny nároků:

  • Nárok na bolestné, popř. na ztížení společenského uplatnění. Tento nárok se dlouhá léta stanovoval dle vyhlášky 440/2001 Sb. na základě bodového ohodnocení zranění (stanoveného revizním lékařem pojišťovny) vynásobeného určitou pevnou částkou. Od účinnosti nového Občanského zákoníku (89/2012 Sb), který výše uvedenou vyhlášku zrušil, se nakonec ustálil analogický postup, kdy se určitým počtem bodů ohodnocené zranění násobí koeficientem odpovídajícím 1/100 průměrné měsíční mzdy v Česku v uplynulém roce (dle judikátu Nejvyššího soudu). Nárok na ztížení společenského uplatnění je hodnocen až po ustálení zdravotního stavu (nejméně 1 rok po nehodě), a to stejným způsobem jako nárok na bolestné
  • Nárok na úhradu nákladů léčení. Většinou je uplatňován formou regresu zdravotní pojišťovny, která vyúčtuje své náklady pojišťovně, u které má viník povinné ručení. Poškozený může samozřejmě uplatňovat další nároky (např. léky zakoupené nad rámec zdravotního pojištění), tyto nároky jsou rovněž likvidní po schválení revizním lékařem.

V případě, že při nehodě dojde k vážnému poškození na zdraví, které má za následek trvalou invaliditu, má poškozený nárok na výplatu měsíční renty, která nahrazuje rozdíl mezi vypláceným invalidním důchodem a jeho průměrnou mzdou před nehodou. Tato renta je vyplácena do přechodu poškozeného na starobní důchod.

Pokud při nehodě dojde k usmrcení, mají pozůstalí poškozeného (manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, sourozenci a další osoby žijící ve společné domácnosti) nárok na odškodnění psychických útrap spojených s touto událostí. Před účinností nového Občanského zákoníku stanovovala vyhlášku výšku tohoto nároku v taxativní výši (240 000 Kč), po zrušení vyhlášky se určitou dobu hledala přiměřená částka, která se v současnosti na základě judikatury Nejvyššího soudu pohybuje zhruba kolem dvojnásobku.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na likvidaci pojistné události v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.