Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky jsou uvedeny v příloze č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

1. Podélné čáry

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
V 1a

Podélná čára souvislá
Podélná čára souvislá

Podélná čára souvislá

Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

V 1b

Dvojitá podélná čára souvislá
Dvojitá podélná čára souvislá

Dvojitá podélná čára souvislá

Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy. Řidič je povinen jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

V 2a

Podélná čára přerušovaná
Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná

Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost. Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.

V 2b

Podélná čára přerušovaná
Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná

Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů v úseku, kde čára přerušovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na místo vyžadující zvýšenou pozornost (zatáčka, křižovatka apod.). Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Značka se provádí s mezerami stejné nebo poloviční délky než délka úseček.

V 2c

Dvojitá podélná čára přerušovaná
Dvojitá podélná čára přerušovaná

Dvojitá podélná čára přerušovaná

Značka vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. Není-li jízdní pruh takto užíván, má tato značka stejný význam jako podélná čára přerušovaná.

V 3

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou
Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar. Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.

V 4

Vodicí čára
Vodicí čára

Vodicí čára

Značka vyznačuje okraj vozovky.

2. Příčné čáry

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
V 5

Příčná čára souvislá
Příčná čára souvislá

Příčná čára souvislá

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

V 6a

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“
Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

V 6b

Příčná čára souvislá s nápisem STOP
Příčná čára souvislá s nápisem STOP

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

Značka vyznačuje hranici křižovatky.
Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

V 7a

Přechod pro chodce
Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.

V 7b

Místo pro přecházení
Místo pro přecházení

Místo pro přecházení

Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

V 8a

Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty

Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.

V 8b

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce. Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.

V 8c

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

3. Šipky

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
V 9a

Směrové šipky
Směrové šipky

Směrové šipky

Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Šipky mohou být použity i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem této značky.

V 9b

Předběžné šipky
Předběžné šipky

Předběžné šipky

Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.

V 9c

Předběžné šipky
Předběžné šipky

Předběžné šipky

Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu. Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního pruhu.

4. Označení stání a parkovišť

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
V 10a

Stání podélné
Stání podélné

Stání podélné

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10b

Stání kolmé
Stání kolmé

Stání kolmé

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10c

Stání šikmé
Stání šikmé

Stání šikmé

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10d

Parkovací pruh
Parkovací pruh

Parkovací pruh

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10e

Vyhrazené parkoviště
Vyhrazené parkoviště

Vyhrazené parkoviště

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.

 V 10f

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku.

V 10g

Omezené stání
Omezené stání

Omezené stání

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu. V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.

5. Označení zastávek

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
V 11a

Zastávka autobusu nebo trolejbusu
Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob. Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.

V 11b

Zastávka tramvaje
Zastávka tramvaje

Zastávka tramvaje

Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.

6. Označení zákazů zastavení a stání

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
V 12a

Žlutá klikatá čára
Žlutá klikatá čára

Žlutá klikatá čára

Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.

V 12b

Žluté zkřížené čáry
Žluté zkřížené čáry

Žluté zkřížené čáry

Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.

V 12c

Zákaz zastavení
Zákaz zastavení

Zákaz zastavení

Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

V 12d

Zákaz stání
Zákaz stání

Zákaz stání

Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

7. Ostatní vodorovné dopravní značky

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
V 12e

Bílá klikatá čára
Bílá klikatá čára

Bílá klikatá čára

Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.

V 13

Šikmé rovnoběžné čáry
Šikmé rovnoběžné čáry

Šikmé rovnoběžné čáry

Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

V 14

Jízdní pruh pro cyklisty
Jízdní pruh pro cyklisty

Jízdní pruh pro cyklisty

Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka vyznačuje stanovený směr jízdy.

V 15

Nápis na vozovce
Nápis na vozovce

Nápis na vozovce

Značka vyjadřuje různé doplňující údaje. Lze využít i vhodné symboly.

V 16

Bezpečný odstup
Bezpečný odstup

Bezpečný odstup

Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.
Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).

V 17

Trojúhelníky
Trojúhelníky

Trojúhelníky

Značka vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.

V 18

Optická psychologická brzda
Optická psychologická brzda

Optická psychologická brzda

Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.
Značku lze vyznačit i ve formě uprostřed přerušené příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se po směru jízdy postupně zkracuje.

V 19

Prostor pro cyklisty
Prostor pro cyklisty

Prostor pro cyklisty

Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.

V 20

Piktogramový koridor pro cyklisty
Piktogramový koridor pro cyklisty

Piktogramový koridor pro cyklisty

Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na vodorovné dopravní značky v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.