Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 metrů, v obci 50 až 100 metrů. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.

Číslo
Vyobrazení
Název, význam
a užití
A 1a

Zatáčka vpravo
Zatáčka vpravo
Zatáčka vpravo

Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 1b

Zatáčka vlevo
Zatáčka vlevo
Zatáčka vlevo

Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 2a

Dvojitá zatáčka, první vpravo
Dvojitá zatáčka, první vpravo
Dvojitá zatáčka, první vpravo

Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 2b

Dvojitá zatáčka, první vlevo
Dvojitá zatáčka, první vlevo
Dvojitá zatáčka, první vlevo

Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 3

Křižovatka
Křižovatka
Křižovatka

Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.

A 4

Křižovatka s kruhovým objezdem
Křižovatka s kruhovým objezdem
Křižovatka s kruhovým objezdem

Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem.

A 5a

Nebezpečné klesání
Nebezpečné klesání
Nebezpečné klesání

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

A 5b

Nebezpečné stoupání
Nebezpečné stoupání
Nebezpečné stoupání

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

A 6a

Zúžená vozovka z obou stran
Zúžená vozovka z obou stran
Zúžená vozovka z obou stran

Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.

A 6b

Zúžená vozovka z jedné strany
Zúžená vozovka z jedné strany
Zúžená vozovka z jedné strany

Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany.

A 7a

Nerovnost vozovky
Nerovnost vozovky
Nerovnost vozovky

Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy. V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.

A 7b

Zpomalovací práh
Zpomalovací práh
Zpomalovací práh

Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.

A 8

Nebezpečí smyku
Nebezpečí smyku
Nebezpečí smyku

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.

A 9

Provoz v obou směrech
Provoz v obou směrech
Provoz v obou směrech

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace.

A 10

Světelné signály
Světelné signály
Světelné signály

Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.

A 11

Přechod pro chodce
Přechod pro chodce
Přechod pro chodce

Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.

A 12a

Chodci
Chodci
Chodci

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.

A 12b

Děti
Děti
Děti

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.

A 12c

Osoby na osobních přepravnících
Osoby na osobních přepravnících
Osoby na osobních přepravnících

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.

A 13

Zvířata
Zvířata
Zvířata

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol zvířete.

A 14

Zvěř
Zvěř
Zvěř

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.

A 15

Práce na silnici
Práce na silnici
Práce na silnici

Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.

A 16

Boční vítr
Boční vítr
Boční vítr

Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru.

A 17

Odlétávající štěrk
Odlétávající štěrk
Odlétávající štěrk

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.

A 18

Kamení na vozovce
Kamení na vozovce
Kamení na vozovce

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina.

A 19

Cyklisté
Cyklisté
Cyklisté

Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.

A 20

Letadla
Letadla
Letadla

Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.

A 21

Tunel
Tunel
Tunel

Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.

A 22

Jiné nebezpečí
Jiné nebezpečí
Jiné nebezpečí

Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce.

A 23

Kolona
Kolona
Kolona

Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

A 24

Náledí
Náledí
Náledí

Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.

A 25

Tramvaj
Tramvaj
Tramvaj

Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.

A 26

Mlha
Mlha
Mlha

Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře.

A 27

Nehoda
Nehoda
Nehoda

Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.

A 28

Nebezpečná krajnice
Nebezpečná krajnice
Nebezpečná krajnice

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.

A 29

Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd se závorami

Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.

A 30

Železniční přejezd bez závor
Železniční přejezd bez závor
Železniční přejezd bez závor

Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.

A 31a

Návěstní deska (240 m)
Návěstní deska (240 m)
Návěstní deska (240 m)

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. Nad značkou se umisťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“; v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka „Směrová šipka“.

 A 31b

 Návěstní deska (160 m)
Návěstní deska (160 m)
Návěstní deska (160 m)

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.

 A 31c

Návěstní deska (80 m)
Návěstní deska (80 m)
Návěstní deska (80 m)

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmý pruh směřuje ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.

A 32a

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.

A 32b

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů. Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.

A 33

Pohyblivý most
Pohyblivý most
Pohyblivý most

Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.

A 34

Nábřeží
Nábřeží
Nábřeží

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na výstražné dopravní značky v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.