Zákazové značky

Zákazové značky jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
B 1

Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.

B 2

Zákaz vjezdu všech vozidel
Zákaz vjezdu všech vozidel
Zákaz vjezdu všech vozidel

Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.

B 3

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
Zákaz neplatí pro tramvaje a nemotorová vozidla.

B 4

Zákaz vjezdu nákladních automobilů
Zákaz vjezdu nákladních automobilů
Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily. Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy. Uvedená hodnota nejvyšší povolené hmotnosti

B 5

Zákaz vjezdu autobusů
Zákaz vjezdu autobusů
Zákaz vjezdu autobusů

Značka zakazuje vjezd autobusům.

B 6

Zákaz vjezdu traktorů
Zákaz vjezdu traktorů
Zákaz vjezdu traktorů

Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednonápravových traktorů, motorovým ručním vozíkům a samojízdným pracovním strojům.

B 7

Zákaz vjezdu motocyklů
Zákaz vjezdu motocyklů
Zákaz vjezdu motocyklů

Značka zakazuje vjezd motocyklům.

B 8

Zákaz vjezdu jízdních kol
Zákaz vjezdu jízdních kol
Zákaz vjezdu jízdních kol

Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.

B 9

Zákaz vjezdu potahových vozidel
Zákaz vjezdu potahových vozidel
Zákaz vjezdu potahových vozidel

Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.

B 10

Zákaz vjezdu ručních vozíků
Zákaz vjezdu ručních vozíků
Zákaz vjezdu ručních vozíků

Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 600 mm.

B 11

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.

B 12

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.

B 13

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo … t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.

B 14

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.

B 15

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce.

B 16

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.

B 17

Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.

B 18

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu3).

B 19

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.

B 20a

Nejvyšší dovolená rychlost
Nejvyšší dovolená rychlost
Nejvyšší dovolená rychlost

Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.
Platnost značky je ukončena také značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.

B 20b

Konec nejvyšší dovolené rychlosti
Konec nejvyšší dovolené rychlosti
Konec nejvyšší dovolené rychlosti

Značka ukončuje platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“.
Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou.
Je-li platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka.

B 21a

Zákaz předjíždění
Zákaz předjíždění
Zákaz předjíždění

Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.

B 21b

Konec zákazu předjíždění
Konec zákazu předjíždění
Konec zákazu předjíždění

Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění“.

B 22a

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.
Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.

B 22b

Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily
Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily
Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“.

B 23a

Zákaz zvukových výstražných znamení
Zákaz zvukových výstražných znamení
Zákaz zvukových výstražných znamení

Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.

B 23b 

Konec zákazu zvukových výstražných znamení
Konec zákazu zvukových výstražných znamení
Konec zákazu zvukových výstražných znamení

Značka ukončuje platnost značky „Zákaz výstražných zvukových znamení“.

B 24a

Zákaz odbočování vpravo
Zákaz odbočování vpravo
Zákaz odbočování vpravo

Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

B 24b

Zákaz odbočování vlevo
Zákaz odbočování vlevo
Zákaz odbočování vlevo

Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

B 25

Zákaz otáčení
Zákaz otáčení
Zákaz otáčení

Značka zakazuje otáčení.

B 26

Konec všech zákazů
Konec všech zákazů
Konec všech zákazů

Značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.

B 27

Povinnost zastavit vozidlo
Povinnost zastavit vozidlo
Povinnost zastavit vozidlo

Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem „POLICIE“, „KONTROLA“ aj.

B 28

Zákaz zastavení
Zákaz zastavení
Zákaz zastavení

Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.
Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

B 29

Zákaz stání
Zákaz stání
Zákaz stání

Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

B 30

Zákaz vstupu chodců
Zákaz vstupu chodců
Zákaz vstupu chodců

Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.

B 30a

Zákaz vjezdu osobních přepravníků
Zákaz vjezdu osobních přepravníků
Zákaz vjezdu osobních přepravníků

Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.

B 31

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.

B 32

Jiný zákaz
Jiný zákaz
Jiný zákaz

Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu. Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy. Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.
Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázaná jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.

B 33

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem
Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem
Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.

B 34

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly
Nejmenší vzdálenost mezi vozidly
Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na zákazové značky v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.