Správní řízení

Pokud není přestupek vyřešen příkazem na místě nebo pachatel nereaguje na výzvu, nastupuje správní řízení. Není-li o zavinění pochyb a důkazy jsou dostatečné, vydá místně příslušná ORP příkaz. V příkazu je přestupek podrobně popsán a je stanoven trest (včetně odůvodnění), kterým může být pokuta i zákaz činnosti. Proti příkazu může obviněný podat do 8 dní od doručení odpor, kterým se příkaz ruší a řízení pokračuje.

Aby bylo zavinění dostatečně objasněno, je nařízeno ústní jednání, kterého se účastní obviněný a zástupce správního orgánu, popřípadě i svědci a poškození (pokud existují). Obviněný se může nechat zastupovat (advokátem nebo jiným zástupcem) a může navrhovat důkazy na svou obhajobu. Je-li správní orgán i poté přesvědčen o zavinění obviněného, vydá ve věci rozhodnutí. V opačném případě řízení zastaví.

Rozhodnutí obsahuje výrokovou část (popis přestupku a stanovení trestu), odůvodnění a poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů u orgánu, který rozhodnutí vydal. Pokud je podáno včas, správní orgán ho předá místně příslušnému krajskému úřadu (v Praze ministerstvu vnitra), který ve věci pravomocně rozhodne a věc je tím definitivně vyřízena.

Autor: Pavel Řeha

Zpět na Dopravní přestupky